تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 24 خرداد ماه 1400

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه):25 خرداد ماه 1400

برگزاری کنفرانس : 30 خرداد ماه 1400